ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
 
ชื่อ-สกุล:  
E-mail :   
* หมายเหตุ อีเมล์จะต้องเป็นข้อมูลจริงเท่านั้น และสามารถใช้งานรับข้อมูลการยืนยัน หรือติดต่อระหว่างเว็บไซต์ได้
ชื่อที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ:  
* หมายเหตุ ชื่อที่ใช้เข้าสู่ระบบจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ,ตัวเลข 0-9 และความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร
รหัสผ่าน :  
ยืนยัน รหัสผ่าน :   
กรอกอักษรที่มองเห็น :  
 
เงื่อนไขการสมัครสมาชิก
 • การเข้าใช้งานเว็บบอร์ด จะต้องสมัครเป็นสมาชิกของ LumHeader.com ก่อนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ขอให้ท่านแก้ไข โดยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวจากปุ่ม "ข้อมูลส่วนตัว" หากข้อมูลที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง LumHeader.com มีสิทธิในการระงับชื่อสำหรับการเข้าใช้งานได้ทันที
 • ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และไม่มีการนำไปเปิดเผยใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นในกรณีเป็นคำร้องจากหน่วยงานกำกับดูแลของภาครัฐ
 • เว็บบอร์ดของหลำเฮดเดอร์ มีไว้เพื่อให้บริการสอบถาม พูดคุย หรือแสดงความคิดเห็น ผ่านทางเว็บไซต์และระบบออนไลน์ของสมาชิกทุกท่าน ซึ่งสมาชิกเข้าใจและยอมรับว่าการใช้บริการทางอินเตอร์เน็ตนี้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้โดยตรงหรืออ้อม จากความชำรุด บกพร่องหรือขัดข้องของอุปกรณ์ใดๆ ระบบข้อมูลหรือการเชื่อมโยงเครือข่าย การสูญหายของข้อมูลระหว่างการรับส่ง หรือสิ่งอื่นใดที่อยู่เหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆกับผู้ให้บริการ
 • สมาชิก เข้าใจและยอมรับว่าการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทั้งนี้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ที่มีผลบังคับใช้ในประเทศต่างๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ และหยุดให้บริการเมื่อใดก็ได้ ตามแต่ความเหมาะสม โดยมิต้องบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า ถือว่าความเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับ การติดต่อสื่อสาร ทั้งนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่านเอง ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เป็นหน้าที่ของท่านเอง ในการรักษาชื่อติดต่อบริการ ( login name) และรหัสผ่าน ( password) ให้ปลอดภัย ไม่บอกให้ผู้อื่นทราบ
 • เปิดให้บริการสำหรับการสอบถาม พูดคุย หรือแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้น ห้ามใช้ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจในทุกรูปแบบ ทั้งการแอบอ้าง หรือขายบริการต่อ (resale) หากท่านทำความเสียหาย ให้กับผู้อื่น ทาง LumHeader.com จะไม่รับผิดชอบต่อข้อเสียหายในทุกกรณี
 • สมาชิก จะไม่นำบริการไปใช้ในกิจกรรมที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น รวมทั้งกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของสังคม ทาง ไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่ท่านละเมิดและสร้างความเสียหาย ให้กับผู้อื่นในทุกกรณี เปิดให้บริการสำหรับการใช้เพื่อส่วนตัวเท่านั้น
 • ห้ามใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ หรือเป็นการหมิ่นประมาทผู้อื่นในการสื่อสาร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดี ในการใช้เว็บ
 • LumHeader.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการที่สมาชิกใช้งานเว็บไซต์ในทางที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม
 • ในกรณี LumHeader ตรวจพบว่าท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนสมาชิก และจะยกเลิกการให้บริการกับท่านทันที
 • ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นตามแต่จะเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า